Algemene Voorwaarden Elektrisch Varen Centrum


Artikel 1: Toepasselijkheid 

1.1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of leveringen van Elektrisch Varen Centrum verder genoemd E-VC , op alle overeenkomsten die zij sluiten en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn, een en ander voor zover het aanbieder dan wel leverancier is. 

1.2.  E-VC dat deze voorwaarden gebruikt wordt aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als op- drachtgever. 

1.3.  Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze voor- waarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor. 

1.4.  Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door E-VC

1.5. betrekking heeft op de koop, verkoop, bouw, verbouw, afbouw, inbouw, reparatie of het onderhoud van onder meer vaartuigen, watersportartikelen, duikuitrustingen en/of visspullen en/of onderdelen daarvan.


Artikel 2: Aanbiedingen 

2.1. De ondernemer brengt zijn aanbod of offerte mondeling, schriftelijk of elektronisch uit.

2.2. Een mondeling aanbod vervalt als het niet onmiddellijk wordt geaccepteerd, behalve als de ondernemer direct een termijn heeft gegeven om het aanbod te accepteren.

2.3. Op een schriftelijk of elektronisch aanbod moet een dagtekening staan. Wordt er in het aanbod een geldigheidstermijn genoemd, dan mag de ondernemer zijn aanbod binnen die termijn niet veranderen of intrekken. Wordt er geen termijn genoemd, dan mag de ondernemer zijn aanbod niet veranderen of intrekken tot en met 14 dagen na de dagtekening.

2.4. De ondernemer geeft in zijn aanbod een volledige en nauwkeurige omschrijving van de zaken en/of werkzaamheden die hij gaat leveren of verrichten. Daarbij voegt hij - voor zover dat kan en nuttig is - ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en/of bestekken. Ook vermeldt hij in zijn aanbod:

- de prijzen inclusief eventuele bijkomende kosten;

- maten, gewicht en eventueel motorvermogen, snelheid en merk/type;

- of er sprake is van een variabele of een vaste prijs/aanneemsom;

- of er sprake is van een regieovereenkomst, en zo ja, met of zonder richtprijs. Een regieovereenkomst is een overeenkomst zonder vaste prijs.

- Richt het aanbod zich op in- en verbouwingen die rechtstreeks met de koop verband houden, dan vermeldt het aanbod de afzonderlijke prijs (aanneemsom) en de duur van deze in- en verbouwingen.

2.5. De ondernemer vermeldt in zijn aanbod wanneer hij met de werkzaamheden begint en/of geeft een indicatie van de levertijd.

2.6. Bij een aanbod voor een in- of verbouwing of reparatie ontvangt de consument mogelijk ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, bestekken, berekeningen en andere toelichtingen en verduidelijkingen. Deze documenten blijven het intellectuele eigendom van degene die ze heeft verstrekt. De consument mag ze niet aan anderen uit handengeven, behalve als dat voor herstel-, reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk is.

2.7. Bij elk aanbod moet de ondernemer een exemplaar van deze algemene voorwaarden ter beschikking stellen en aangeven waar deze gevonden kunnen worden. 


Artikel 3: Adviezen en verstrekte informatie 

3.1.  Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen betrekking hebben op de opdracht. 

3.2.  Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan. 

3.3.  Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke. 

3.4.  Opdrachtgever staat ervoor in dat de namens hem of door hem toegeleverde materialen en onderdelen voldoen aan de in de Wet Pleziervaartuigen, alsmede overige wetten en voorschriften, genoemde of daaruit voortvloeiende eisen. 

3.5.  Als opdrachtgever zelf werkzaamheden uitvoert is opdracht- gever gehouden te voldoen aan de eisen die in de Wet Pleziervaartuigen, of andere wetten en richtlijnen, vermeld staan, dan wel daaruit voortvloeien. Opdrachtgever dient de instructies van opdrachtnemer dienaangaande te volgen. 


Artikel 4: Levertijd / uitvoeringsperiode 

4.1.  De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdracht- nemer bij benadering vastgesteld. 

4.2.  Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer ervan uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn. 

4.3.  De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens en dergelijke in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan. 

 1. Als er sprake is van andere omstandigheden dan opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die hij nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat. 
 2. Als er sprake is van meerwerk worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die opdrachtnemer nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uit- gevoerd zodra zijn planning dit toelaat. 
 3. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van op- drachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat. 
 4. Als er sprake is van onwerkbaar weer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.  

4.4.  Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding. 


Artikel 5: Risico-overgang 

5.1.  Levering vindt plaats op vestigingsplaats opdrachtnemer tenzij anders is afgesproken. Het risico van de zaak gaat over op het moment dat opdrachtnemer deze, na inbedrijfsstelling en – indien overeengekomen – een proefvaart, ter beschikking stelt aan opdrachtgever of anders overeengekomen. 

5.2.  Ongeacht het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren. 

5.3.  Als sprake is van inruil van een vaartuig of van een andere zaak en opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van opdrachtnemer. Als opdrachtgever de in te ruilen zaak niet kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de overeenkomst werd gesloten, kan opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden. 


Artikel 6: Prijswijziging 

6.1. Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende factoren die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtgever doorberekenen. Dit zal altijd in onderling overleg zijn en opdrachtnemer krijgt altijd een keuze. 

6.2. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel naar keuze van opdrachtnemer op een van de onderstaande momenten te voldoen:
 a. als de prijsstijging zich voordoet;
 b. tegelijk met betaling van de hoofdsom;
 c. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn. 

6.3. Als er zaken door opdrachtgever worden aangeleverd en opdrachtnemer bereid is deze te gebruiken, mag opdrachtnemer maximaal 20% van de marktprijs van de aangeleverde zaken in rekening brengen. 


Artikel 7: Overmacht 

7.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn contractuele verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Bijvoorbeeld een Coronasluiting van het bedrijf. 

7.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat leveranciers, onderaannemers van opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde transporteurs niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen of materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen. 

7.3. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst na afloop van deze termijn met onmiddellijke ingang beëindigen, maar uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. 

7.4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. 

7.5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de opschorting of de beëindiging in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade. 


Artikel 8: Wijzigingen in het werk 

8.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
 a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
 b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeen- stemt met de werkelijkheid;
 c. geschatte hoeveelheden of stelposten meer dan 10% af- wijken. 

8.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de prijsbepalende factoren die golden op het moment van het sluiten van de overeenkomst. 

8.3. Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel naar keuze van opdrachtnemer op een van de onderstaande momenten te voldoen:
 a. als het meerwerk zich voordoet;
 b. tegelijk met betaling van de hoofdsom;
 c. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn. 

8.4. Als de som van het minderwerk dat van het meerwerk over- treft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het verschil bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer. 


Artikel 9: Oplevering van het werk 

9.1. Het werk of vaartuig wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:
 a. als opdrachtgever het werk / vaartuig heeft goedgekeurd;
 b. als het werk / vaartuig door opdrachtgever in gebruik is genomen.
 Neemt opdrachtgever een deel van het werk / vaartuig in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
 c. als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk / vaartuig is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk / vaartuig al dan niet is goedgekeurd;
 d. als opdrachtgever het werk / vaartuig niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk / vaartuig niet in de weg staan. 

9.2. Keurt opdrachtgever het werk / vaartuig niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Opdrachtgever dient opdracht- nemer in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing. 

9.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk / vaartuig veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk / vaartuig. 


Artikel 10: Aansprakelijkheid 

10.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is opdrachtnemer gehouden zijn contractuele verplichtingen alsnog na te komen. 

10.2. De verplichting tot schadevergoeding van opdrachtnemer op grond van welke wettelijke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald. 

10.3. Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom (exclusief BTW). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% (exclusief BTW) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering. 

10.4. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
 a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten. Op- drachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schade verzekeren;
 b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever kan zich desgewenst tegen deze schade verzekeren;
 c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer. 

10.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. 

10.6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdracht- nemer geleverde producten en/of materialen. Opdrachtgever is gehouden alle voor opdrachtnemer in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden. 


Artikel 11: Garantie en overige aanspraken 

11.1. Voor een nieuw vaartuig of casco bedraagt de garantietermijn 12 maanden na oplevering. Voor onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden geldt een garantietermijn van 3 maanden na oplevering van de werkzaamheden. Noodreparaties vallen buiten iedere vorm van garantie. Als een afwijkende garantietermijn is overeengekomen, zijn de overige leden van dit artikel eveneens van toepassing. 

11.2. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is geweest, zal opdrachtnemer de keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur. Kiest opdrachtnemer voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze, de plaats en het tijdstip van uitvoering. Bestond de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverd materiaal, dan dient opdrachtgever voor eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren. 

11.3. Onderdelen of materialen die door opdrachtnemer worden hersteld of vervangen, moeten door opdrachtgever aan hem worden toegezonden. 

11.4. Voor rekening van opdrachtgever komen:
 a. alle transport- of verzendkosten;
 b. kosten voor demontage en montage;
 c. reis- en verblijfkosten. 

11.5. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren. 

11.6. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie na- dat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdracht- nemer heeft voldaan. 

11.7. Indien niet schriftelijk anders overeengekomen gelden bij nieuwbouw de volgende toleranties:
 2% lengte over de stevens;
 2% breedte over het grootspant;
 10% diepgang;
 2% stahoogte;
 2% maximale doorvaarthoogte van de vaste delen;
 10% gewicht;
 10% snelheid gerekend bij standaarduitrusting + diepgang volgens de standaard constructie waterlijn.
 Bovengenoemde definities zijn overeenkomstig geharmoniseerde ISO- norm ‘8666 – Small Craft – Principal Data’, zoals vastgesteld in november 2002. 

11.8. a. Er wordt geen garantie op werkzaamheden met betrekking tot de conservering verstrekt in de volgende gevallen:
 - er een nadere voor- en/of nabehandeling naar goed vakmanschap noodzakelijk was en kenbaar is gemaakt, doch daarvoor geen opdracht gegeven is;
 - de voorbewerking niet door opdrachtnemer is uitgevoerd of goedgekeurd;
 - het te conserveren materiaal zich in zodanige staat bevindt dat het niet mogelijk is de aanwezige gebreken, waaronder corrosie, oneffenheden, kleurverschillen, glans, etc., binnen het raam van de overeenkomst die ter zake gesloten is te verhelpen;
 - de conservering door opdrachtgever of derden beschadigd is.

b. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van: 

 1. -  normale slijtage; 
 2. -  onoordeelkundig gebruik; 
 3. -  niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; 
 4. -  fysische eigenschappen en natuurlijke werking van materialen/natuurproducten; 
 5. -  installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden; 
 6. -  gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door opdrachtgever; 
 7. -  gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen. 

c. Geen garantie wordt gegeven op: 

- geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
 - het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever; - onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend;
 - zaken die door opdrachtgever zijn aangeleverd of zijn voorgeschreven.
 

11.9. Het bepaalde in de leden 2 t/m 8 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van op- drachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook. 

11.10. Opdrachtgever kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen. 


Artikel 12: Klachtplicht 

12.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft geklaagd. 

12.2. Opdrachtgever moet klachten over de hoogte van het factuurbedrag, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij opdrachtnemer hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet opdrachtgever uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd. 


Artikel 13: Niet afgenomen zaken 

13.1. Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd en/of uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats af te nemen. 

13.2. Opdrachtgever dient alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem kan worden verwacht teneinde opdracht- nemer tot aflevering in staat te stellen. 

13.3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen, gestald dan wel geborgen. Op- drachtnemer heeft het recht om 3 maanden na de terbeschikkingstelling van de zaken deze na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens opdrachtgever te (doen) verkopen. Opdrachtnemer is gehouden om de opbrengst daarvan aan opdrachtgever uit te keren, onder aftrek van de aan op- drachtnemer toekomende vorderingen, opslagkosten daar- onder begrepen (artikel 6:90 BW). 

13.4. Bij overtreding van het bepaalde uit de leden 1 en/of 2 van dit artikel is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van €25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 


Artikel 14: Verzekering bij nieuwbouw 

14.1. Opdrachtnemer zal tot aan de datum van oplevering van het nieuw te bouwen schip of casco als verzekeringnemer, doch mede ten behoeve van opdrachtgever als verzekerde, dit schip of casco en de daarvoor benodigde materialen en installaties verzekeren voor de waarde die deze zaken vertegenwoordigen en maximaal voor het volle bedrag van de overeengekomen koop- of aanneemsom. De verzekeringsuitkeringen zullen worden gedaan aan opdrachtnemer die begunstigde onder de verzekeringsovereenkomst zal zijn. De verzekeringspremie en assurantiebelasting komen - tenzij anders overeengekomen - voor rekening van opdrachtgever. 

14.2. Opdrachtgever verplicht zich hierbij zowel jegens op- drachtnemer als jegens de verzekeraar bij wie voornoemde verzekering zal worden ondergebracht, geen aanspraak op uitkering bij de verzekeraar geldend te (doen) maken indien en voor zover opdrachtnemer jegens die verzekeraar dergelijke aanspraken ter zake van hetzelfde voorval maakt. 

14.3. Opdrachtnemer zal de verzekeringsuitkeringen in de eerste plaats aanwenden tot herstel van de schade waarvoor de uit- kering is gedaan. Het eventuele overschot zal opdrachtnemer mogen verrekenen met al hetgeen hij onder deze overeen- komst nog van opdrachtgever te vorderen heeft en het restant zal hij aan opdrachtgever uitkeren. 

14.4. In het geval het schip of casco door de verzekeraar 'total loss' wordt verklaard, wordt de overeenkomst daarmede van rechtswege ontbonden. Opdrachtnemer heeft dan het recht, als genoemd in de tweede zin van lid 3 van dit artikel.
 

Artikel 15: Betaling 

15.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van op- drachtnemer of op een door opdrachtnemer aan te wijzen rekening. 

16.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
 10% van de overeengekomen prijs bij opdracht
 50% van overeengekomen prijs bij casco gereed
 40% der overeengekomen prijs bij oplevering voor afvaart/transport. 

b. in alle overige gevallen binnen14 dagen na factuurdatum, maar in ieder geval voor afvaart/transport. 

15.3. Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt is hij verplicht om, in plaats van betaling van de overeengekomen geldsom, te voldoen aan een verzoek van opdrachtnemer om inbetalinggeving. 

15.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen of om op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer of de wettelijke schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is. 

15.5. Ongeacht of opdrachtnemer de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:
 a. een betalingstermijn is overschreden;
 b. het faillissement of de surseance van betaling van opdrachtgever is aangevraagd;
 c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
 d. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
 e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is overleden.
15.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. 

15.7. Opdrachtnemer is bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen van aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen op opdrachtgever. Daarnaast is op- drachtnemer bevoegd zijn vorderingen op opdrachtgever te verrekenen met schulden van aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen aan opdrachtgever. Verder is opdrachtnemer bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen op aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen worden de ondernemingen die tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW, behoren, en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW verstaan. 

15.8. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,-. 

Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom incl. rente): over de eerste € 3.000,-
 over het meerdere tot €6.000,- over het meerdere tot €15.000,- over het meerdere tot €60.000,- over het meerdere vanaf €60.000,- De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt. 

15.9. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het ge lijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever. 


Artikel 16: Zekerheden 

16.1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen. 

16.2. Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
 a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten;
 b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan. 

16.3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden. 

16.4. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever zal daartoe alle medewerking verlenen. 

16.5. Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op opdrachtgever heeft of mocht krijgen ten opzichte van eenieder die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en een retentierecht. 

16.6. Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeen- komst door opdrachtnemer aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt. 

16.7. In uitzondering op hetgeen is bepaald in de voorgaande leden van dit artikel zal opdrachtnemer trachten mee te werken aan de teboekstelling van een vaartuig, indien opdrachtgever dit uitdrukkelijk schriftelijk verzoekt, onder andere op, maar niet beperkt tot, de voorwaarde dat er voor betaling van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een genoegzame vervangende zekerheid gesteld wordt, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer. 

16.8. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt en het vaartuig of casco reeds te boek is gesteld, is hij verplicht alle medewerking te verlenen aan doorhaling van deze teboekstelling. De eventuele daaraan verbonden kosten komen voor rekening van opdrachtgever. Het bepaalde in artikel 14 is van overeenkomstige toepassing. 


Artikel 17: Beëindiging van de overeenkomst 

Als opdrachtgever de overeenkomst wil beëindigen zonder dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigt. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten. 


Artikel 18: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

18.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
 18.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
 18.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren. Alle bovenstaande algemene voorwaarden zijn de downloaden in PDF. https://media-01.imu.nl/storage/elektrischvaren-centrum.nl/2298/algemene-voorwaarden-evc-.pdf